Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop of andere zakelijke handelingen tussen Trouwshop Online en een opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt mede verstaan zakelijke ondernemingen evenals consumenten (hierna te noemen “klant”). Door het aangaan van een overeenkomst met Trouwshop Online geeft een klant aan akkoord te gaan met deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden. 1.2. De algemene voorwaarden van de klant zijn nadrukkelijk niet van toepassing op overeenkomsten met Trouwshop Online, tenzij deze voorwaarden schriftelijk zijn geaccepteerd door Trouwshop Online. 1.3. De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien de klant op het aanbod ingaat. Niettemin is het mogelijk dat het geleverde artikel kleine afwijkingen bevat ten opzichte van het artikel zoals aangeboden in de webwinkel. Zulke afwijkingen kunnen bijvoorbeeld zijn een andere kleurstelling. 1.4. Ondanks de door Trouwshop Online in acht genomen zorgvuldigheid kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van zet-, type- en of programmeerfouten of programmafouten op de website.

2. OVEREENKOMST

2.1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Trouwshop Online. Trouwshop Online is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 3.2. De klant ontvangt na bestelling een elektronische opdrachtbevestiging, welke de klant voorziet van benodigde betalingsgegevens. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens onverwijld aan Trouwshop Online te melden. 3.3. Trouwshop Online is gerechtigd om eventuele correcties aan te brengen in een door de klant geplaatste order, wanneer deze onjuist is doorgevoerd. Hiervan zal Trouwshop Online de klant op de hoogte stellen. 3.4. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te worden betaald.

4. LEVERING

4.1. De overeengekomen artikelen zullen indien voorradig geleverd worden binnen 1-2 werkdagen. Artikelen die niet voorradig zijn zullen binnen 2 tot 4 weken na ontvangst van betaling naar een door de klant op te geven adres worden verstuurd, tenzij anders overeengekomen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Trouwshop Online zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, dit in overleg met de klant. 4.2. De aangeven levertijd is gebaseerd op het ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden, en op tijdige levering van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, bij door Trouwshop Online bij haar leveranciers bestelde artikelen. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarover bericht ontvangen. 4.3. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de klant geen recht op vergoeding van enige door de klant geleden of te lijden schade. 4.4. Indien levering niet kan plaatsvinden door oorzaken die aan de klant te wijten zijn of voor diens risico komen, zijn wij gerechtigd om de kosten die dit met zich mee brengt aan de klant in rekening te brengen. 4.5. De wijze van vervoer wordt door Trouwshop Online bepaald. De klant betaalt een bijdrage in de verzendkosten.

5. ANNULERING

5.1. Indien er, twee weken na het verzenden van de opdrachtbevestiging, nog geen geld is overgemaakt, gaan wij er vanuit dat de bestelling is geannuleerd. 5.2. Reeds betaalde bestellingen kunnen niet meer worden geannuleerd. Bestellingen die gepersonaliseerd zijn voor een klant kunnen niet retour genomen worden, dit geldt ook voor sieraden die uit de verpakking zijn gehaald, dit i.v.m. hygiëne.

6. TRANSPORTRISICO

6.1. Bestellingen worden in perfecte staat verstuurd. Ondanks de goede zorgen van  PostNL kan het voorkomen dat de levering tijdens het transport beschadigt. U kunt hiervoor kiezen voor verzekerd versturen. 6.2. Indien de klant gekozen heeft voor verzekerd versturen zoals omschreven in artikel 6.1. en indien de klant trouwshop Online heeft voorzien van een correct afleveradres, is het risico van beschadiging en verlies van artikelen tijdens het vervoer naar de klant voor PostNL. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

7. ADRESWIJZIGINGEN

7.1. De klant is verplicht Trouwshop Online tijdig op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing; dit kan onder meer geschieden door een e-mail te sturen naar info@trouwshoponline.nl. 7.2. Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens Trouwshop Online aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden.

8. OVERIGE BEPALINGEN

8.1. OVERMACHT Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de wil van Trouwshop Online onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert. 8.2. OPSCHORTING EN ONTBINDING In geval van verhindering van de uitvoering van een overeenkomst ten gevolge van overmacht is Trouwshop Online gerechtigd terstond hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Trouwshop Online tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn anders dan, in het geval van ontbinding, reeds betaalde bedragen, terug te betalen binnen 30 dagen na ontbinding.